SDCWE

 

Algemene voorwaarden bruiloften/feesten

Silvia's Decoratie Casual Weddingplanning & Events

SDCW

Silvia's Decoratie Casual Weddingplanning & Events, handelend onder naam Silvia's Decoratie Casual Weddingplanning & Events (SDCW of SDCWE) gevestigd te Helmond, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 62860917. Website:

Email: silviasdcw@outlook.com


 

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten, verhuur en overeenkomsten tussen Silvia's Decoratie Casual Weddingplanning & Events en opdrachtgever(s) en respectievelijk hun rechtsopvolger(s).

1.2 Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door Silvia's Decoratie Casual Weddingplanning & Events zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

1.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Silvia's Decoratie Weddingplanning & Events, waarbij derden betrokken worden.

1.4 Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van 
toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 
2. Offerte/Overeenkomst


2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk een aanbod van Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events schriftelijk een bevestiging van de overeenkomst.


2.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.


2.3 Indien Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot opdracht tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager bedoeld.


2.4 De prijzen in genoemde offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.


2.5 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte 
opgenomen aanbod, is Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events er niet aan gebonden. De opdracht 
komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events anders aangeeft.


2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Silvia’s Decoratie Casual  Weddingplanning & Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


2.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


2.8 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een opdracht ten gevolge van overmacht, voor bijvoorbeeld het uitblijven van leveringen door de toeleveranciers van Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van opdrachten ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz.  Deze opsomming is niet beperkend. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Voorgaande is van toepassing betreffende de bruidslijsten alsook het plannen van de bruiloft, een evenement, en een feest en alles wat daarbij komt kijken. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is wel verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen.


2.9 Silvia’s Decoratie Casual & Weddingplanning zal bij onvoorziene omstandigheden waar Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events de opdracht niet kan uitvoeren, zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega weddingplanner, aangesloten bij een branchevereniging, of een gelijkwaardige oplossing, overeen te komen tussen opdrachtgever en dienstverlener.


2.10 De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.


Artikel 3 - Uitvoering van de overeenkomst


3.1 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede bruiloft, feest en evenement uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.


3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.


3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan  Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events zijn verstrekt, heeft  Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


3.4 Silvia’s Decoratie Casual & Weddingplanning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.


3.5 Indien door Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


3.6 Opdrachtgever vrijwaart Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 4 - Wijzigen van de overeenkomst


4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


4.3 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.


4.4 In afwijking van lid 4.3 zal Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aanSilvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events kunnen worden toegerekend.


4.5 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.


Artikel 5 – Leveringstermijnen


5.1 Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events.


5.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.


5.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval de weddingplanner/organisator evenement aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.


Artikel 6 - Betaling


6.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt 1 maand voor de bruiloft, feest of evenement een tweede factuur voor 50% gebaseerd op het totaal bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft, feest of evenement, ontvangt de opdrachtgever een derde en tevens laatste factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele crediteringen dan wel debiteringen ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.


6.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


6.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


6.4 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te later strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6.5 Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 25% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 Euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.


6.6 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.


6.7 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events behoud zich het recht het bedrag ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.


6.8 Voorts is Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van lonen en producten zijn gestegen.


6.9 Bovendien mag Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events, dat in redelijkheid niet van Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events. Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.


6.10 Indien Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.


Artikel 7 - Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst


7.1 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.

Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.


7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.


7.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.


7.4 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.


7.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.


7.6 Silvia’s Decoratie Casual & Weddingplanning behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


7.7 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging van 12 tot 4 weken voor de levering, of 70% van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 80% van de som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor levering.


7.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.


7.9 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:


• opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;• opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 8 Aansprakelijkheid


8.1 Indien Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.


8.2 Indien Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 


8.3 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


8.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.


8.5 Silvia’s Decoratie Casual Weddingplanning & Events is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a. 

 
Artikel 9 Overmacht


9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.


9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.


9.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.


9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


9.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 10 Geheimhouding


10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


10.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 11 Geschillen


11.1 Geschillen kunnen met uitsluiting van de Burgerlijke rechter worden beslecht door een (branche) commissie.


11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met tussenkomst van de (branche) commissie te beslechten.


Artikel 12 Toepasselijk recht


12.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

.4